Vår integritetspolicy


Integritetspolicy

Navigatum AB ("vi") värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår policyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Navigatum AB, organisationsnummer 559117-1854, med adress Källhagsgatan 4, 723 36 VÄSTERÅS, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med stöd av gällande dataskyddslagsstiftning. De flesta behandlingar utförs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, dvs. fullgöra avtalet med dig eller för att vi har en rättslig förpliktelse. I vissa fall - när vi har ett berättigat intresse - grundar sig behandlingarna på en intresseavvägning.

Om vi behandlar dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas.

Nedan följer exempel på vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar, för vilka ändamål, och med stöd av vilken rättslig grund det sker.

De uppgifter som kan komma att samlas in och behandlas är följande uppgifter om dig; namn, personnummer, telefonnummer, adress, mejladress, bokningar, matpreferenser, allergier, uppgifter om anställning och ekonomiska förhållanden, hushållsstorlek och uppgift om du studerar, uppgifter som du anger i din kontakt med vår Kundservice samt ytterligare information som kan komma att lämnas av dig i samband med din profil och din kommunikation med oss (dina "personuppgifter").

Personuppgifter kan komma att hämtas från dig själv och från kreditupplysningsföretag. Om du lämnar information om en annan person, till exempel din make/maka eller kollega, förutsätter vi att du har fått tillstånd av personen i fråga.

Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina uppgifter?

Inom Navigatum AB använder vi personuppgifter för administrering och kontakt med kursdeltagare, kunder, uppdragsgivare, anställda och leverantörer. Att förvalta vår kundrelation med dig, t.ex. att identifiera dig som kund, behandla i kundregister, teckna avtal, fakturera, behandla via webbplats, sociala medier och även marknadsföra våra produkter, framförallt tjänster.

Vi kommer även att behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig i vårt affärsförhållande/tjänsteförhållande.

Datalagring och borttagning. Hur länge vi sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag eller för att kunna hantera, uppfyllande av våra juridiska förpliktelser och lösande av tvister eller reklamationer. Därefter raderas de i enlighet med vår gallringsrutin.

 • Kunduppgifter sparas så länge du är kund hos oss och vissa sparas i upp till 24 månader därefter.
 • Bokföringsdata sparas för en period om sju år inklusive innevarande år.
 • Ev. personuppgifter från kameraövervakning sparas under två månader.
 • Medlemsdata sparas så länge du är medlem i vårt kundforum-/klubb, därefter tas den bort.
 • Är du nyhetsbrevsmottagare sparas dina uppgifter så länge du inte aktivt väljer att avregistrera dig.

På din begäran tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är juridiskt berättigade eller skyldiga att underhålla vissa personuppgifter, inklusive i följande situationer:

 • om det finns ett olöst problem med koppling till ditt engagemang hos oss, t.ex. utestående betalningar eller anspråk eller tvister som inte är lösta, lagrar vi nödvändiga personuppgifter till dess att problemet har åtgärdats
 • om vi måste lagra personuppgifterna för våra juridiska, skattemässiga, revisionsmässiga och bokföringsmässiga skyldigheter, lagrar vi nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning
 • om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, t.ex. för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerheten för våra användare.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med de leverantörer och samarbetspartners som vi samarbetar med och som utför tjänster för vår räkning, både inom och utanför EU/EES.

Dina personuppgifter kommer främst att delas med:

 1. Företag som hjälper oss med vår betalningshantering, till exempel banker
 2. Informations- och betalningsaviutskick (tryck och/eller distribution)
 3. Företag som hjälper oss med arkivering
 4. Företag som utför kundundersökningar åt oss, till exempel nöjdhetsundersökningar
 5. IT-tjänster (nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

När dina personuppgifter delas med våra samarbetspartners sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Navigatum ABs målsättning är att värna skyddet för den personliga integriteten och att vidta alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna och säkerställa att behandlingarna sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och interna riktlinjer, policyer och rutiner för hantering av personuppgifter. Vi behandlar enbart sådana personuppgifter som vi bedömer är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet.

Säkerhetsklassning av vår IT-infrastruktur sker regelbundet för att säkerställa att hanteringen av din information samt tillgängligheten av densamma alltid sker kontrollerat.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till dem. Om du vill ha information om dina uppgifter kan du begära det via: kontakt@navigatum.se

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Navigatum AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras i Navigatums kanaler och på annat sätt Navigatum finner lämpligt.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du därför rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Om du har frågor eller vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta: kontakt@navigatum.se

Den senaste versionen av policyn finns på den här sidan.

Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 2020-10-27.